Hjem

Oversikt

Hva er kjernejournal og for hvem

Kjernejournal er den første digitale løsningen for deling av vesentlig pasientinformasjon på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. Kjernejournal er underlagt strenge krav om sikkerhet og det er kun helsepersonell med tjenstlige behov som har tilgang til informasjonen. Kjernejournal erstatter ikke pasientens elektroniske pasient journal, men er et helseregister som presenterer de vesentligste helseopplysningene som det er viktig at helsepersonell vet om.

Bruk og innhold reguleres i Forskrift om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften) (krever internettilgang)

Kjernejournal opprettes for alle innbyggere i Norge, men man har rett til å reservere seg mot å ha en kjernejournal, jf. helseregisterloven § 6d fjerde ledd.

Samtykke og logg

For å yte forsvarlig helsehjelp til pasienten, kan fastlegen, lege og sykepleier i spesialisthelsetjenesten og den akuttmedisinske kjeden gis tilgang til helseopplysninger uten å innhente pasientens samtykke.

Andre grupper helsepersonell, enn de som er nevnt, må ha pasientens samtykke for å få tilgang til kjernejournalen. I akuttsituasjoner kan helsepersonell likevel få tilgang ved å angi at det er en akutt situasjon. Samtykket gjelder kun for hvert enkelt behandlingsforløp.

samtykkeplakater

Oppslag i kjernejournal logges og loggen er tilgjengelig for innbygger via innbyggers visning av kjernejournal på helsenorge.no.

Innhold i kjernejournal

 • Oversikt er siden du kommer inn på når du åpner pasienten kjernejournal. Denne siden viser en oppsummering av informasjonen som finnes i kjernejournal om denne pasienten. Siden er ment som et sammendrag så for mer informasjon må du gå til siden for de ulike kategoriene.
 • Om pasienten er en side som viser personalia, familierelasjoner, kontaktinformasjon, fastlege, kommunikasjonsutfordringer og egenregistrert sykdomshistorie. (kilde: Folkeregisteret, Fastlegeregisteret og pasientens egne registreringer)
 • Legemidler viser legemidler hentet ut på resept fra apotek og gyldige e-resepter. Inkluderer forbruksvarer og næringsmidler på resept. (kilde: Reseptformidleren)
 • Kritisk informasjon viser opplysninger om alvorlige allergier, spesielle lidelser eller annen viktig informasjon helsepersonell bør kjenne til. Registreres i strukturert form av behandlende lege (og i noen få tilfeller i kategorien «Pågående behandling» sykepleier og psykolog). (kilde: Behandlende lege (evt. sykepleier, psykolog))
 • Besøkshistorikk viser tid og sted for besøk pasienten har hatt på sykehus, hos avtalespesialister og andre enheter innen spesialisthelsetjenesten. (kilde: Norsk Pasientregister (NPR))
 • Innstillinger viser tilpasninger/instillinger om bruken av kjernejournal. (kilde: Pasienten)

Før kjernejournal tas i bruk

For at helsepersonell skal ha grunnleggende kunnskap om kjernejournal, så bør de lese Veiviser for bruk av kjernejournal før kjernejournal tas i bruk.

Dokumentasjon

Dokumentasjon for kjernejournal er tilgjengelig på ehelse.no/kjernejournal

Her finner du:

 • Kjernejournal-veiviser
 • Rapport Kritisk informasjon klinisk beskrivelse og kodeverk 2017 (PDF)
 • Standard for kritisk informasjon i kjernejournal
 • Absoluttlisten (kritiske medisinske tilstander) i kjernejournal (PDF)
 • Veiledning i god praksis for bruk av kjernejournal (PDF)
 • Kjernejournal og multidose (PDF)
 • Bruk av kjernejournal ved legemiddelsamstemming ved innkomst i sykehus (PDF)
 • Registrering av legemiddeloverfølsomhet i kjernejournal (PDF)
 • Critical and important health information in the Norwegian Summary Care Record (PDF)
 • Demoversjon av kjernejournal på internett

 

Skriv ut denne siden